Ta hand om din produkt

Drift- och underhållsinstruktioner
för invändiga och utvändiga solskydd

Ta hand
om din produkt

Drift- och underhållsinstruktioner
för invändiga och utvändiga solskydd

Drift- och underhållsinstruktioner för

Utvändiga solskydd

Rengöring av stativ:
Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. 

Borttagning av markisens kappa:
Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus. 

Byte av markisduk:
Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas. 

Varning – Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar:
Fallarmar och i synnerhet vikarmar har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossnas kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman. 

Varning – Låt alltid en fackman lossa markisens gavel:
Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman. 

Varning – Utkörning av markis:
Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risk för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam att markisen även kan välta portabla infra – eller gasolvärmare. 

Varning – Inkörning av markis:
Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger klämrisk om markisens körs in när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. 

Varning – Tålighet mot nederbörd:
Markisen är ett solskydd och inget regnskydd. Om markisen är utfälld vid regn, hagel eller snö kan vattensäckar bildas i duken, vilket skadar markisen p.g.a. dess tyngd. Vikarmsmarkiser har lättare att bilda vattensäckar än fönster-markiser eftersom de har en mindre lutningsvinkel. Det finns dock ingen risk att skada markisen om den är utfälld vid duggregn. En blöt markisduk ska torka innan den rullas in. Om detta inte är möjligt, t.ex. när markisen körts in vid kraftig vind, ska markisen köras ut så snart vädret tillåter. 

Varning för stark vind:
Markisen är konstruerad för att tåla vindstyrkor på upp till 10 m/s. Om markisen i utfälld läge, helt eller delvis, utsätts för högre vindstyrkor finns risk för skada på solskyddet som i värsta fall kan ramla ner och orsaka följdskador. Garantin gäller inte för skador som uppkommit när solskyddet utsatts för vindstyrkor över 10 m/s. 

Varning för inkörning när markisens frontprofil är fast förankrad:
Undvik att manövrera solskyddet om dess frontprofil är fast förankrad i underlaget, t.ex. med frontstag eller teleskopstag. Garantin gäller inte om markisen skadats om den kört in när dess frontprofil varit fast förankrad.

Varning för snöras:
Markisen är utvecklad för vårt nordiska klimat. Snöras kan dock skada markisen. Undvik därför att använda markisen och eventuell solautomatik vid risk för snöras.

Varning vid utebliven manövrering:
Om solskyddet är utfällt och det av någon anledning inte kan köras in ska fackman kontaktas omgående för att avhjälpa felet. Om det finns risk att markisen utsätts för vindstyrkor över 10 m/s ska området inom 10 m från markisen spärras av för att undvika kroppsskada.

Varning – Låt alltid en fackman demontera vikarms – och fallarmsmarkiser:
Vid demontering av vikarms – och fallarmsmarkiser finns risk för allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. För att undvika att skadas av markisens armar ska solskyddet först köras ut helt. I detta läge har armarna låg fjäderspänning och kan då inte orsaka kroppsskada. När armarna lossas kan solskyddet monteras ner från fasaden. Iakttag försiktighet vid hantering av markisen för att undvika lyft-, kläm- eller fallskador.

Endast motoriserade markiser – inkoppling och service:
Motoriserade markiser ska anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar markisen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablage. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Endast motoriserade markiser – risk för strömavbrott:
Undvik att manövrera solskyddet vid risk för strömavbrott eftersom solskyddet kan skadas om det utsätts för vindstyrkor över 10 m/s när det är utfälld, helt eller delvis.

Endast motoriserade markiser – ändring av gränsläge:
Motoriserade markiser har ett yttre gränsläge (markisen helt utfälld) och ett inre gränsläge (markisen helt infälld). Eftersom markisduken töjer sig med tiden kan det inre gränsläget behöva justeras så att markisen går helt in. För terrassmarkiser kan även det yttre gränsläget behöva justeras när markisens lutningsvinkel ändras. För detaljerad beskrivning hur gränsläge justeras hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Endast markiser med automatiska styrningar – ändring av inställningar:
Markisens garanti gäller för vindstyrkor upp till 10 m/s. Eftersom vindstyrkan inte är konstant ska vind-känsligheten ställas in på max 8 m/s på automatiken. När du har använt markisen en tid kan du justera inställningarna för sol- och vindkänslighet för att utnyttja din markis maximalt. För detaljerad beskrivning hur känsligheten justeras hänvisas till markisautomatikens bruksanvisning.

Regöring av markisduk: 
Samtliga akrylvävar genomgår ytbehandlingar vilket gör att vävarna är smuts- och vattenavstötande. Under normala väderförhållanden kan det uppstå en del mikrohål till följd av mekaniska rörelser i kombination med smuts, grus och vind. Våra behandlade vävars vattenavstötande egenskaper kan försämras om de angrips av mögel.

Våra rekommendationer:

  • Tvätta regelbundet duken. Är det mycket pollen i luften spola av markisväven med vattenslangen.
  • Ta bort enklare fläckar med mjuk borste. Kvarvarande smuts kan sedan tvättas bort med en enkel mild tvållösning och ljummet vatten. (Obs! Ej maskintvätt) Använd inte Yes diskmedel eller Såpa. För svårare fläckar och mögel, tvätta med en lösning som innehåller 1 kopp (240 ml) blekmedel (undvik medel med peroxider) och ¼ kopp (60 ml) mild tvål utspädd med 4 liter vatten. Skölj därefter noggrant för att få bort alla tvålrester. Låt sedan tyget torka utomhus.
  • Använd aldrig några andra kemikalieprodukter än ovan nämnda.
  • Kör upp markisen vid regn och stark vind.
  • Rulla inte ihop markisen när den är blöt om det inte är absolut nödvändigt. Om den trots allt har rullats upp blöt, kör snarast ut den igen för att torka.
  • Undvik att det bildas vattenpölar på väven genom att hålla rätt lutning på markisen. Rådgör med er återförsäljare.

 

Drift- och underhållsinstruktioner för

Invändiga solskydd

Rullgardin, Plissé & Duette®

Rengöring: 
Tvätta i en mild tvättmedelslösning i ca 30°C, skölj ordenligt, tryck ihop textilen och pressa ut vattnet. Gardinen ska inte droppa vatten. Häng upp fuktig och håll stängd under torkning. Öppna och stäng gardinen flera gånger under torkningen för att förhindra att vecken klibbar ihop. Använd ej strykjärn. 

För motoriserade eller vevmanövrerade gardiner är det viktigt att se till att de mekaniska delarna inte utsätts för tvättmedel eller vatten. 

 OBS! Dessa tvättråd gäller ej metalliserade textilier och ytbehandlade mörkläggningsgardiner. 

 

Viktigt! 
Använd ej kaustiska eller alkaliska medel vid rengöring av fönsterram och glas om dessa kan komma i direkt eller indirekt (kondensation) kontakt med gardinen. Kondensation kan uppstå om ventilationen blir otillräcklig (anvisningar om mellanrum finns i monteringsinstruktionen). Vi tar ej ansvar för textilskador som uppstår till följd av vattendroppar eller insektsexkrement. 

Plissé och Duette® är endast avsedda för användning i uppvärmda rum och har inte designats för användning utomhus eller i badhus. Motoriserade gardiner är inte lämpade för fuktiga platser (badhus, växthus, badrum). Vid sådana installationer gäller inte garantin. 

 

Lamellgardin

Rengöring:
Polyester – Rengör med borste och torka med fuktig trasa. 

Glasfiber/PVC – Torka med fuktig trasa. 

Underhåll:
Hårdvarusystemet är underhållsfritt. 

Persienner

Rengöring: 
Persienner rengörs bäst med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Om du ska tvätta dina lameller, använd då gärna diskmedel och rikligt med ljummet vatten. Viktigt att därefter torka lamellerna noga. 

Rengör aldrig persiennerna med kemikalier. Ytorna på lamellerna blir kärva och lamellerna blir smutsiga fortare. Lägg aldrig ner persiennerna i vattenbad. Stegbanden kan krympa med sneda lameller som följd. 

Gardiner

Rengöring: 
Gardiner bör helst inte tvättas utan vädras i första hand. Tvättinstruktioner finns på samtliga gardinlängder.